گالری تصاویر

Published on Tuesday, 03 July 2012 08:41
Hits: 6491

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسن عباسی فر بهترین استاد شطرنج در استان فارس  مدرسه شطرنج شیراز

بهترین مشاور شطرنج دراستان فارس مدرسه شطرنج شیراز

بهترین مدرسه شطرنج در شیراز 

تنها مدرسه شطرنج تحصصی در شیراز

آکادمی درجه یک شطرنج در استان فارس شیراز مدرسه شطرنج شیراز

بهترین هنرجویان شطرنج در شیراز مدرسه شطرنج شیراز

بهترین کادر مربیان درجه یک در شیراز مدرسه شطرنج شیراز

بهترین کادر اجرایی در مدرسه شطرنج شیراز

بهترین مکان آموزشی شطرنج در فارس شیراز

قهرمانان شطرنج شیراز مدرسه شطرنج شیراز

بازی های فکری در شیراز مدرسه شطرنج شیراز

آموزش اتلو مدرسه شطرنج شیراز

شطرنج شیراز مدرسه شطرنج شیراز

فروشگاه شطرنج شیراز مدرسه شطرنج شیراز

فروش شطرنج و کتابهای شطرنج در شیراز مدرسه شطرنج شیراز